Colofon

Beste gasten:
Voor toeristische informaties, voor boekingen, vragen of bestellingen van informatiemateriaal verzoeken wij u alleen het volgende servicenummer te bellen:

Servicenummer: 0049-(0)2974-202190

Deze internet-presentatie is gepubliceerd door
Sauerland-Tourismus e.V.
Bad Fredeburg
Johannes-Hummel-weg 1
D-57392 Schmallenberg
Tel.: 0049-(0)2974-96980. Fax.: 0049-(0)2974-969833.
E-mail: info@sauerland.com
Internet: http://www.sauerland.com
 
Directeur: Thomas Weber
Voorzitter: Dr. Klaus Drathen
Verenigingsregister Schmallenberg: VR 0443
Btw-identificatienummer:  DE233039851

Disclaimer/Wenk i.v.m. problematiek van externe links

“Sauerland-Tourismus e.V.” is als aanbieder van de inhoud voor de “eigen inhoud”, die het ter gebruik beschikbaar stelt, volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk. Deze eigen inhoud is duidelijk te onderscheiden van dwarsverbindingen (“links”) naar door andere aanbieders gepresenteerde inhoud. Door deze dwarsverbindingen presenteert “Sauerland-Tourismus” in zoverre “vreemde inhoud” voor gebruik, dat deze informatie op deze wijze is aangegeven: [link].  Voor deze “inhoud van vreemden” is hij alleen dan verantwoordelijk, indien hij daarvan ( d.w.z. ook van informatie die de wet overtreedt, resp. die strafbaar is) inderdaad daadwerkelijk positieve kennis heeft en dat het hem technisch mogelijk is en van hem verwacht kan worden, dat hij het gebruik van deze informatie verhindert  (Paragraaf 5 Duitse Teledienst-wet). Bij “links” gaat het echter steeds om “levendige”(dynamische) verwijzingen. “Sauerland-Tourismus e.V.” heeft bij de eerste “verlinking” weliswaar de vreemde inhoud gecontroleerd of door deze inhoud een mogelijk civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan ontstaan. Hij is echter niet daartoe verplicht om de inhoud van andere websites, waarop hij in zijn aanbod verwijst, voortdurend op veranderingen te controleren, die opnieuw een reden kunnen vormen voor deze verantwoordelijkheid. Eerst wanneer hij vaststelt of door anderen daarop wordt gewezen dat een concreet aanbod, waartoe hij een link heeft aangebracht,  een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid  in werking stelt, zal hij de verwijzing naar dit aanbod opheffen, in zoverre dat hem dat technisch mogelijk is en dat ook van hem verwacht kan worden. De technische mogelijkheden worden er natuurlijk niet door beïnvloed, dat van andere servers uit tot het in strijd met de wet of strafbaar zijnde aanbod toegang kan worden verkregen, ingeval de verwijzing vanaf de website van “Sauerland-Tourismus e.V.” wordt verwijderd.   
    
Opmerking voor aanbieders, die deze Disclaimer zouden willen overnemen: Deze Disclaimer hebben we met vriendelijke toestemming van de Regeringscommissaris voor Privacybescherming in Berlijn van diens internet-website afgeleid en voor onze organisatie aangepast, waar deze ook voor andere aanbieders vrijelijk ter beschikking staat.

Verdere aanwijzingen betreffende de inhoud

De in de presentatie opgevoerde informaties zijn gebaseerd op door plaatsen, bedrijven of individuele personen ter beschikking gestelde gegevens. Voor de volledigheid en juistheid daarvan kan “Sauerland-Tourismus e.V.” niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt evenzeer voor typografische, redactionele of programmeerfouten. Het copyright en het gebruikersrecht van alle in de presentatie gebruikte grafieken en afbeeldingen zijn in het bezit van “Sauerland-Tourismus e.V.”  of werden aan deze organisatie overgedragen om te gebruiken. Verder gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Google Analytics

“Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw benutting van de website te evalueren, om vervolgens rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden service te kunnen leveren. Ook zal Google deze gegevens zo nodig aan derden overdragen, in zoverre dat wettelijk is voorgeschreven en in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er in dit kader wel op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in zijn volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich met de bewerking van de via u verkregen gegevens op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor genoemde doeleinden akkoord.”
Hiervoor wordt de functie anoymizelP gebruikt. Hiermee wordt door Google Analytics aangegeven, dat het IP-adres niet in zijn geheel zal worden verwerkt. Daarmee worden de laatste cijfers van uw IP-adres verwijderd.

Facebook Social Plugins

Onze aanwezigheid op internet maakt gebruik van social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat in de handel wordt gebracht door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).  De plugins zijn aan een van de Facebook-logo’s herkenbaar (witte “f” op een blauwe tegel of een “duim omhoog”-teken) of is met de toevoeging “Facebook social plugin” gekarakteriseerd. De lijst en de verschijningsvorm van de Facebook social plugins kunnen hier worden ingezien: http://developers.facebook.com/plugins.
 
Wanneer u een website van onze internet-aanwezigheid oproept, die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt van Facebook direct aan uw browser overgedragen en van daar uit in de website ingevoegd. Wij hebben daarom geen enkele invloed op de omvang van de informatie, die Facebook met behulp van deze plugins ontvangt en informeren u daarom in overeenstemming met onze kennis van zaken:
Door het invoeren van de plugins ontvangt Facebook de informatie, dat u bepaalde pagina’s van onze aanwezigheid op internet heeft opgeroepen. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek herleiden naar uw Facebook-account. Wanneer u met de plugins reageert, bij voorbeeld de “Vind-ik-leuk”-toets hanteert of een commentaar geeft, wordt de betrokken informatie van uw browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres routinematig opslaat.
M.b.t. doel en omvang van de overdracht van de informatie, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de informatie door Facebook, evenals uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer verzoeken wij u a.u.b.  kennis te nemen van de privacy-wenken van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
Indien u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze internet-aanwezigheid informatie over u verzamelt en deze met uw bij Facebook opgeslagen ledeninformatie verbindt, moet u voorafgaande aan uw bezoek aan onze internet-aanwezigheid eerst bij Facebook uitloggen.
Ook is het mogelijk Facebook social plugins met Add-ons voor uw browser te blokkeren, bij voorbeeld met de “Facebook blocker”.

Concept, vormgeving en realisatie:
land in sicht AG, Sulzburg
www.land-in-sicht.de
Content managementsysteem: ezpublish
(X)HTML/CSS Framework: yaml

Google Analytics:

Google Analytics registreren

Reisedatum nicht bekannt

 

Sauerland Wetter

wetter-sauerland.de